Med omtanke för både människan och planeten

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare ligger till grund för vår verksamhet. Vår företagskultur bygger på att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare får samma möjligheter att uppfylla sin fulla potential. Vi tar socialt ansvar genom nära samarbete med Arbetsförmedlingen, funktionshinderomsorgen, kommunen och lokala föreningar. Detta för att möjliggöra framgång för alla och låta varje medarbetare utvecklas till sin bästa version av sig själv.

Vi jobbar med vår egen utbildningsplan – Dream Academy, för kompetensutveckling och att säkerställa och utveckla vår höga kvalitet på våra tjänster.

Med hjälp av vår erfarenhet ligger vårt fokus på att förstå dig som kund, din affär, dina behov och utmaningar. Det är när vi blir en del av ditt team, när vi verkar mot samma mål och när vi sätter dina önskemål högst som vi lyckas – tillsammans.

Vårt förbättringsarbete ligger i att vi aldrig står stilla. Att utnämna sig som ett tillväxtbolag innebär också att vi hela tiden måste anpassa och förnya oss. Vi ska och får aldrig stå stilla utan vårt förbättringsarbete måste alltid leva. Vi ska dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria tjänster. Vi ska fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara mål.

Kvalitet är något som kännetecknar och präglat oss sedan starten. Att ständigt befinna sig i kraftig utveckling och tillväxt men med kravet att aldrig, och verkligen aldrig frångå de riktlinjer som denna kvalitetspolicy innebär:

  • Kvalité i det vi gör och levererar går före allt.
  • Kvalité bedöms inte av oss – vi blir bedömda av våra kunders kunder.
  • Kvalité är något som kräver ständigt underhåll.
  • Ett ständigt kvalitetsarbete kostar inte pengar – de genererar pengar.

Vårt mål är att vi ska vara branschledande inom miljöstyrning. Att vi ska driva en verksamhet som är präglad av ansvar gentemot våra medarbetare, samhället och vår miljö. Vi ska alltid minst hålla oss innanför gällande lag och regelverk relaterade till miljö. Vi ska arbeta med kontinuerlig förbättring av vårt miljöarbete och målsättningen är att vara den ledande inom vår bransch. Vi förväntar oss och kräver att alla våra samarbetspartners arbetar med oss för att uppfylla våra miljöambitioner. Miljökrav är därför vara en central del i alla avtal vi tecknar med externa partners.

DreamLogistics ska:

  • I den grad det är ekonomiskt försvarbart, prioritera miljömärkta och miljöanpassade produkter vid inköp
  • Ha ett väldefinierat samarbete kring miljö med våra leverantörer
  • Ta hänsyn till vår yttre miljö vid värdering av nya produkter och tekniker
  • Arbeta för att alltid ha en korrekt miljömärkning på våra produkter
  • Att genom information och samarbete inkludera våra anställda i vårt pågående miljöarbete

Vi har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter sker med hjälp av speditörer så som svenska PostNord med flera. Transportbranschen generellt, och våra speditörer speciellt har alla fokus på miljöarbete, och vi arbetar kontinuerligt för att minska CO2-utsläpp. Det är ett krav att våra transportleverantörer är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vår huvudleverantör av emballage är miljöcertifierad. All plast som används är miljövänlig, och kan brännas och användas på nytt utan att avge farliga gaser. Vid alla inköp försöker vi om det går välja miljövänliga alternativ.

Tillsammans med vår förbrukningskontrollant sätter vi årligen upp nya förbättringspunkter för att minska förbrukningen. Målsättningen är och ska alltid vara att vi kan reducera energiförbrukningen i våra kontor och lager. Vi har mätsystem som övervakar strömförbrukning, timers för värme och ventilation.

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer. Detta är något vi tar för givet och önskar att alla gjorde.

Kontakta oss för mer information